Mońki, 18.08.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ogłoszenie dotyczy: przebudowy i wymiany pokrycia dachu budynku produkcyjno-magazynowego firmy P.U.P.H. Monrol Sp. z o.o. wraz z wymianą stolarki okiennej zgodnie z projektem

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 • 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe MONROL Sp. z o.o., ul. Ełcka 41, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. 85 716-22-56
 • 2) Adres strony internetowej zamawiającego: www.monrol.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 • 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  • 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i wymiana pokrycia dachu budynku produkcyjno-magazynowego firmy P.U.P.H. Monrol Sp. z o.o. wraz z wymianą stolarki okiennej zgodnie z projektem
  • 1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
  • 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i wymianie pokrycia dachu budynku produkcyjno-magazynowego firmy P.U.P.H. Monrol Sp. z o.o. wraz z wymianą stolarki okiennej zgodnie z projektem. Zamierzenie inwestycyjne dotyczy budynku Hali Głównej oraz części magazynowej – boczne skrzydła hali; obiekty mają niezależne dachy (Hala Główna – 2-kondygnacyjna, część magazynowa- 1-kondygnacyjna).

   HALA GŁÓWNA

   Projekt przewiduje podmurowanie otworów okiennych (22 szt.) po obu stronach Hali w celu zmniejszenia okien do wysokości 120 cm oraz wymianę stolarki okiennej na nową. Zasadnicza część robót obejmuje całkowity remont dachu podlagający na zerwaniu istniejących warstw papy termozgrzewalnej do płyt dachowych żebrowanych, utylizację papy zgodnie z przepisami, wykonanie drewnianej konstrukcji więźby dachowej zgodnie z projektem w celu uzyskania 7° spadku dla pokrycia, położenie membrany dachowej, pokrycie dachu blachą trapezową TR.18 gr 0,5 mm na drewnianych łatach 5x5 cm oraz wymianę rynien i rur spustowych wraz z obróbkami dachowymi. Dach jest dwuspadowy, wysokość 8,80 m, powierzchnia 923,29 m2. Projekt zakłada konstrukcję więźby dachowej z zastosowaniem wiązarów deskowych.

   CZĘŚĆ MAGAZYNOWA

   Projekt przewiduje powiększenie otworów okiennych (9 szt.) od strony północno-zachodniej w celu zwiększenia wysokości okien do 220 cm, podmurowanie otworów okiennych (2 szt.) w celu utrzymania wysokości 220 cm oraz wymianę stolarki okiennej na nową. Kolejny etap prac obejmuje usunięcie świetlików dachowych - uzupełnienie otworów w stropodachu zgodnie z częścią konstrukcyjną projektu. Całkowity remont dachu podlagający na zerwaniu istniejących warstw papy termozgrzewalnej do płyt dachowych żebrowanych, utylizację papy zgodnie z przepisami, wykonanie drewnianej konstrukcji więźby dachowej zgodnie z projektem w celu uzyskania 7° spadku dla pokrycia, położenie membrany dachowej, pokrycie dachu blachą trapezową TR.18 gr 0,5 mm na drewnianych łatach 5x5 cm oraz wymianę rynien i rur spustowych wraz z obróbkami dachowymi.

   Dach jednospadowy, część wschodnia – wysokość 5,29 m, powierzchnia 432,57 m2; część zachodnia – wysokość 5,29 m, powierzchnia 953,82 m2. Projekt zakłada konstrukcję więźby dachowej z zastosowaniem krokwi drewnianych o różnych wysokościach na każdej stronie w rozstawie 1 m, między nimi wkładki poziome dystansowe.

  • 1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
  • 1.5) Czy dopuszczalne jest złożenie oferty częściowej: nie
  • 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 90 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 • 1) WADIUM

  Nie dotyczy

 • 2) ZALICZKI

  Nie dotyczy

 • 3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
  • 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

   O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie: oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru załącznika do SIWZ. Ocena spełnienia przez Wykonawców przedstawionego powyżej warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganego oświadczenia wg formuły: spełnia-nie spełnia.

  • 3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania wiedzy i doświadczenia tj. Wykonawcy powinni wykazać, że wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane przy przebudowie i wymianie pokrycia dachowego o wartości (brutto) powyżej 50 000,00 PLN każda. Wykonane roboty muszą odpowiadać swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, wraz z dowodami - poświadczeniami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, nie zakłócały działalności podmiotów będących w ruchu i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, opisanych w SIWZ tj. - wykazu robót budowlanych oraz dowodów/poświadczeń wskazujących, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. protokoły odbioru, referencje) wg formuły: spełnia-nie spełnia. Dowodami potwierdzającymi, że robota budowlana została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie są: 1) poświadczenia, 2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1); W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa wyżej zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zobowiązany jest stosować Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 poz. 231). Natomiast Wykonawca, w miejsce poświadczeń, może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), a więc np. referencje, protokoły odbiorów, itp.

   Dodatkowo Zamawiający wymaga udziału Wykonawców w wizji lokalnej obiektu objętego postępowaniem. Zamawiający wyznacza możliwość udziału w wizji lokalnej codziennie od 21 do 25 sierpnia o godz. 10 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem: 606 820 290. Ocena w/w warunku nastąpi wg formuły: spełnia-nie spełnia.

  • 3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu na załączniku do SIWZ wg formuły: spełnia-nie spełnia.

  • 3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

   O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj. dysponują osobami zdolnymi do wykonywania robót budowlanych. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu na załączniku do SIWZ wg formuły: spełnia-nie spełnia.

  • 3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

   O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, że zapłata za wykonanie zamówienia dokonywana będzie zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca:

   - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Wymagane jest przedstawienie aktualnej, opłaconej na dzień składania ofert oraz pozostającej w mocy przez cały czas wykonywania zamówienia, polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

   - złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

   Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej będzie dokonana na podstawie wymaganych dokumentów, opisanych w SIWZ tzn. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu - wg formuły: spełnia-nie spełnia.

 • 4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
  • 4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

   • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

   • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobów, którymi będzie dysponował wykonawca:

   • opłaconą polisę podmiotu, na który się powołuje, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

  • 4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku powiązań;

   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  • 4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

 • 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  • 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności
 • 2) KRYTERIA OCENY OFERT
  • 2.1) Kryteria oceny ofert:
  Kryteria oceny i ich wagi:

  1.Kryterium - cena

  Cena netto

  Cena netto 80%
  2.Kryterium – termin realizacji 10%
  3. Kryterium – okres gwarancji 10%
  Opis sposobu obliczania punktów w poszczególnych kryteriach:
  Opis sposobu obliczania kryterium - cena

  • oferta z łączną najniższą ceną otrzymuje 80 punktów

  • pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:

  C = (Cmin / Cof.) x 80

  gdzie:

  x – znak mnożenia,

  C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie,

  Cmin – najniższa cena,

  Cof. – cena oferenta.

  Opis sposobu obliczania kryterium –

  Termin realizacji

  • oferta z terminem realizacji do 60 dni otrzymuje 10 punktów
  • oferta z terminem realizacji do 90 dni otrzymuje 5 punktów
  • oferta z terminem realizacji powyżej 90 dni otrzymuje 0 punktów

  Opis sposobu obliczania kryterium –

  okres gwarancji

  • oferta z okresem gwarancji powyżej 36 miesięcy otrzymuje 10 punktów
  • oferta z okresem gwarancji 24 – 36 miesięcy otrzymuje 5 punktów
  • oferta z okresem gwarancji poniżej 24 miesięcy otrzymuje 0 punktów
 • 3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1.Zamawiający przewiduje i zastrzega sobie możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

  • 1) zmiany terminu realizacji zamówienia jedynie jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, z wyłączeniem przyczyn niedotrzymania terminu realizacji umowy z winy Wykonawcy, w szczególności:
   • a) wystąpienia przeszkód spowodowanych siłą wyższą (m.in. pożar, powódź, inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości, bez których zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy stało się niemożliwe) zaistnieniem nieprzewidywalnych warunków fizycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie odbiorów, itp.
   • b) przerw, przestojów i opóźnień w realizacji inwestycji, powstałych z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego:
    - wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego,
    - konieczność usunięcia ewentualnych błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
    wówczas termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności;
   • c) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji;
   • d) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na konieczność udzielenia zamówień dodatkowych niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli nie jest możliwe równoległe wykonywanie robót;
   • e) w przypadku dokonania robót zamiennych - roboty budowlane mieszczące się w opisie przedmiotu zamówienia, polegające na wykonaniu robót budowlanych dotyczących obiektów budowlanych objętych zakresem umowy, ale o innym charakterze niż pierwotnie planowano, możliwe do rozliczenia w ramach zawartej umowy;
   • f) w przypadku wystąpienia innych okoliczności niezależnych od woli stron, których nie można było przewidzieć, a w wyniku których spełnienie świadczenia w terminie określonym w umowie okazało się niemożliwe lub znacznie utrudnione;
  • 2. zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług VAT
  • 3. zmiany wynagrodzenia w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
  • 4. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w 1) pkt a-f termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania inwestycji aneksem do zawartej umowy.
  • 5. W żadnym przypadku Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymania prac, odmowy ich wykonania bez zgody Zamawiającego. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Fakt zaistnienia takich okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie Zamawiającego.
  • 6. Procedura wprowadzania zmian przez wnioskodawcę wymaga złożenia wniosku z opisem proponowanej zmiany w terminie minimum 3 dni przed ich planowanym wprowadzeniem, w formie pisemnej. Zmiany mogą dotyczyć tylko zakresu i skutków określonych niniejszą specyfikacją i nie wykluczają praw Zamawiającego i Wykonawcy w zakresie kar umownych, odszkodowań i odstąpienia od umowy przez strony umowy.
 • 4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • 4.1) Adres strony internetowej, na której opublikowane będą wszelkie postanowienia dotyczące zapytania ofertowego: www.monrol.pl

   Adres mailowy, z którym należy prowadzić korespondencję w sprawie zapytania ofertowego, w tym w sprawie udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia: przetarg@monrol.pl

   Informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz ustalenie terminu wizji lokalnej możliwe będzie pod numerem telefonu: 606 820 290

   Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można uzyskać pod adresem: P.U.P.H. Mońki Sp. z o.o. ul. Ełcka 41, 19-100 Mońki bądź drogą elektroniczna poprzez kontakt z adresem mailowym: przetarg@monrol.pl.

  • 4.2) Termin składania ofert: 07.09.2017 godzina 14:00, miejsce: P.U.P.H. Mońki Sp. z o.o. ul. Ełcka 41, 19-100 Mońki - sekretariat.
  • 4.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  • 4.4) Termin realizacji zadania: 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
  • 4.5) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DOKUMENTY DO POBRANIA

SIWZ
Załączniki do SIWZ:

 • Formularz ofertowy
 • Wzór umowy
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • Oświadczenie o braku powiązań
 • Wykaz wykonanych robót budowlanych
 • Dokumentacja techniczna – projekt budowlany
 • Dokumentacja techniczna – projekt wykonawczy
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót