Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „MONROL” Sp. z o.o. realizuje projekt „Opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy P.U.P.H. MONROL Sp. z o.o.” dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w ramach osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

W ramach projektu firma doradcza opracuje model biznesowy internacjonalizacji (MBI) dla Wnioskodawcy. Usługi doradcze swoim zakresem obejmą: 1.Analizę możliwości eksportowych firmy, poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa oraz ocenę konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. 2.Badanie rynków zagranicznych i wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych. 3.Koncepcję wejścia na rynki zagraniczne wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym. 4.Wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych. 5.Rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowanie go do działalności eksportowej. 6.Propozycja możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe

Celem projektu jest „Opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MONROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Planowane efekty: Opracowanie spójnej strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa
Wartość Projektu: 59 040,00 PLN
w tym wkład EFRR: 38 400,00 PLN